Robot ICT, s.r.o., IČO: 06672876, se sídlem Bohuslava Martinů 2072/5, 140 00, Praha-Krč, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 286756, v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"), informuje žadatele o účelu, způsobu a zpracování osobních údajů žadatele.

1. Proč Vám předkládáme tyto informace o zpracování osobních údajů?

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování osobních údajů, které shromažďujeme, proč tyto údajů shromažďujeme, jak je používáme, z jakých zdrojů je shromažďujeme, jaký je účel jejich shromažďování, komu můžeme tyto osobní údaje poskytnout a kde můžete získat další informace o tom, které Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a jak jsou zabezpečeny.

2. Robot ICT jako správce osobních údajů

Společnost Robot ICT s.r.o., IČO: 06672876, se sídlem Bohuslava Martinů 2072/5, 140 00, Praha-Krč, je správcem Vašich osobních údajů. Skutečnost, že naše společnost je správcem osobních údajů, znamená, že dodržujeme zásady zpracování osobních údajů a že s Vašimi osobními údaji nakládáme pouze v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR"), rozhodujeme o účelu a způsobech zpracování Vašich osobních údajů a zajišťujeme, aby Vaše osobní údaje byly řádně zabezpečeny.

3. Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Ať už hledáte zaměstnání, reagujete na konkrétní inzerát, poskytujete nám svůj životopis (přímo nebo v rámci našich náborových procesů a vyhledávání vhodných kandidátů) nebo nás jinak kontaktujete za účelem získání informací o zaměstnání (elektronicky, písemně, prostřednictvím našeho náborového formuláře, telefonicky apod.), poskytujete nám své osobní údaje, které zpracováváme v průběhu celého procesu obsazování volných pracovních míst. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze z oprávněných důvodů. Není-li uvedeno jinak, zpracováváme osobní údaje uchazečů o zaměstnání na základě žádosti zaslané v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, tj. za účelem provedení opatření před uzavřením pracovní smlouvy. Vaše osobní údaje můžeme následně uchovávat, pokud je to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, a to z důvodu našeho oprávněného zájmu. Na základě vašeho souhlasu vám zasíláme další vhodné nabídky zaměstnání, případně zpracováváme vaše osobní údaje pro marketingové a statistické účely v rozsahu uděleného souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu marketing@robotict.com. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu.

4. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Můžeme zpracovávat následující osobní údaje nebo kategorie osobních údajů. To neznamená, že u každého uchazeče zpracováváme všechny níže uvedené osobní údaje. Nemůžeme například uvést všechny osobní údaje, které nám uchazeči o zaměstnání poskytnou ve svých životopisech a dalších souvisejících dokumentech. Upozorňujeme, že níže uvedené příklady nemusí být vyčerpávající.
 • Jméno a příjmení
 • Akademický titul, vzdělání
 • Adresa trvalého bydliště, poštovní adresa
 • Státní příslušnost
 • Datum a místo narození
 • Telefonní číslo, e-mailová adresa
 • Očekávaná odměna / plat
 • Řidičský průkaz
 • Informace uvedené ve vašem životopise, v přílohách k odpovědi na inzerát nebo k žádosti o informace
 • Pracovní zkušenosti / informace o předchozím a současném zaměstnání
 • Informace o evidenci na úřadu práce
 • Fotografie (pokud je poskytnete jako přílohu k životopisu)
 • Odkaz na váš profil na sociálních sítích a obsah vašeho profilu
 • Informace o nástupu do zaměstnání, platu, ukončení pracovního poměru
 • Znalost jazyků, speciální dovednosti a odborná kvalifikace
 • Hodnocení osobnostních charakteristik
Naše webové stránky umožňují přikládat přílohy k odpovědím na inzeráty na konkrétní pozice. Tyto přílohy zasíláte dobrovolně a osobní údaje v nich obsažené budou zpracovány za účelem posouzení vaší vhodnosti jako kandidáta na danou pozici. Pokud se ucházíte o pracovní pozici na našich webových stránkách, umožňujeme vám propojit vaši odpověď na inzerát s vašimi účty na sociálních sítích (např. LinkedIn nebo Facebook). Pokud se rozhodnete uvést odkaz na svůj účet na sociálních médiích, můžeme zpracovávat nejen takový odkaz, ale také údaje, které jsou na takovém odkazu veřejně dostupné, avšak pouze v souvislosti s našimi náborovými aktivitami a za účelem umístění.

5. Profilování

Osobní údaje shromažďujeme, abychom uchazečům usnadnili náborový proces a personalistům usnadnili vyhodnocení vašich dovedností, zkušeností, kvalifikace a vhodnosti pro současné i budoucí pracovní pozice, o které byste mohli mít zájem. Mimo jiné včetně toho, že vyhodnocujeme, zda jste jako uchazeč vhodný pro danou pozici a také zda vaše vzdělání, zkušenosti a jazykové znalosti odpovídají požadavkům inzerované pozice a zda nabízená odměna odpovídá vašim očekáváním. Tento proces hodnocení lze klasifikovat jako profilování osobních údajů v rozsahu čl. 4 odst. 4 GDPR.

6. Odkud získáváme vaše osobní údaje?

Většinu osobních údajů, které zpracováváme, získáváme přímo od vás (např. prostřednictvím našich webových stránek, z odpovědí na inzeráty, z veletrhů nebo jiných akcí, z vaší vizitky, kterou nám předáte, atd.) Někdy získáváme vaše osobní údaje také od třetích stran, např. od pracovních portálů nebo vašich předchozích zaměstnavatelů, pokud jste nám poskytli jejich kontaktní údaje, a od našich klientů, pokud s nimi byla uzavřena pracovní smlouva nebo jiná podobná dohoda.

7. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytně nutná k účelu, pro který údaje zpracováváme. Nejčastěji po dobu výběrového řízení na konkrétní pracovní pozici a následně, pokud byl alespoň váš kontakt sdělen zaměstnavateli, po dobu nezbytně nutnou pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, zpracováváme příslušné osobní údaje pouze do odvolání vašeho souhlasu nebo do zrušení vaší registrace.

8. Komu předáváme vaše osobní údaje?

Vzhledem k tomu, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely našich interních náborových aktivit a náborových aktivit pro naše klienty, předáváme vaše osobní údaje klientům, kteří hledají zaměstnance/kontraktory na inzerované pozice nebo inzeráty vytvořené společností Robot ICT. V tomto případě jsou společnost Robot ICT a takový potenciální zaměstnavatel nezávislými správci vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty všem oprávněným orgánům veřejné moci, institucím nebo jiným subjektům v souladu s platnými zákonnými požadavky. Pokud je to nutné pro účely zpracování, mohou být vaše osobní údaje předány našim smluvním partnerům, kteří jsou třetími stranami a kteří nám poskytují podporu při náboru. Tito dodavatelé - třetí strany mohou být v pozici zpracovatelů vašich osobních údajů, v takovém případě je s nimi vždy uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů.

9. Jaká jsou vaše práva?

Máte právo požadovat informace o svých osobních údajích. Máte také právo požadovat od nás opravu nebo výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování. Můžete také vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů nebo požádat o přenositelnost těchto údajů. Máte také právo obrátit se se svým nárokem, stížností nebo jiným dotazem přímo na společnost Robot ICT, s.r.o. - Bohuslava Martinů 2072/5, 140 00, Praha-Krč, tel.: tel.: +420 212 246 537, e-mail: hireme@robotict.com.

10. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese: hireme@robotict.com.

Podmínky výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů

Uděluji společnosti Robot ICT, s.r.o. souhlas se zařazením životopisu a jeho příloh do evidence uchazečů o zaměstnání za účelem získání vhodného zaměstnání, a to na dobu 12 měsíců. Uchazeč může svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním písemné žádosti na adresu hireme@robotict.com. Udělujete souhlas, aby společnost Robot ICT s.r.o., IČO: 06672876, se sídlem Bohuslava Martinů 2072/5, 140 00, Praha-Krč, ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání vhodných pracovních nabídek, které odpovídají Vámi vybrané pracovní pozici. Kontaktní údaje, Váš životopis, motivační dopis a další informace, které nám poskytnete, budeme uchovávat ve speciální databázi. Na Vaši e-mailovou adresu Vám budeme zasílat všechny pracovní nabídky, které vyhodnotíme jako pro Vás zajímavé, a také některý doporučující program, který byste mohli využít.