DOHODA A STRANY

Tato dohoda je uzavřena mezi námi, společností Robot ICT s.r.o. (dále jen Robot ICT) - Rybná 716/24, 110 00 Staré Město, Praha 1, IČO: 06672876 a Vámi osobou klienta nebo společností uvedenou v registračním formuláři. Smlouva vstoupí v platnost, jakmile obdržíme váš registrační formulář kurzu a potvrdíme vám rezervaci kurzu. Pokud vyplněný formulář neobdržíme, má se za to, že pokud se dohodneme e-mailem, faxem, ústně nebo písemně, pak jsou podmínky níže přijatelné pro obě strany. Veškeré vámi předložené, navržené nebo stanovené podmínky v jakékoli formě, ať už písemné nebo ústní jsou vyloučeny. Žádná změna této dohody nebo podmínek nebude závazná, pokud nebude písemně odsouhlasena, a to ani v případě, že změníte rezervační formulář tak, aby odrážel tuto navrhovanou změnu.

REZERVACE

Registrační formulář kurzu uveřejněný na webové stránce Robot ICT musí být vyplněn zaslán přes webovou stránku nebo e-mailem. Po obdržení správně vyplněného registračního formuláře kurzu, bude pro registrovanou osobu vyhrazeno prozatímní místo, s platbou níže. Kurz se koná při min. počtu 3 registrovaných osob.

POPLATEK

Poplatek za kurz je zveřejněn na webových stránkách.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Souhlasíte s tím, že dohodnuté poplatky je třeba uhradit do 10 dnů od registrace. Způsob platby je bankovní převod na účet Robot ICT. Podrobné informace k platbě vám budou zaslány po rezervaci kurzu. Pokud nebude písemně dohodnuto předem, může být Vaše nezaplacení před zahájením kurzu interpretováno jako zrušení.

ZRUŠENÍ KURZU NEBO ZMĚNA TERMÍNU ZE STRANY KLIENTA

Zrušení a odložení musí být okamžitě písemně oznámeno nejpozději před začátkem kurzu. To platí pro všechny kurzy. Při změně termínu nebo zrušení účasti na kurzu méně než jeden týden před zahájením kurzu činí storno poplatek 50% ze zaplaceného kurzu.

ZRUŠENÍ NEBO ZMĚNA TERMÍNU ZE STRANY ROBOT ICT

Vyhrazujeme si právo kdykoli zrušit nebo změnit termín kurzu nebo jeho části. V případě, že Robot ICT bude muset kurz zrušit nebo změnit jeho rozvrh, bude účastníkům nabídnuto alternativní datum kurzu nebo možnost vystoupit z kurzu a případně vrátit kurzovné. Nepřebíráme odpovědnost za další výdaje, které vzniknou v důsledku zrušení nebo nového naplánování.

AUTORSKÁ PRÁVA

Náleží nám veškerá autorská práva a další práva z duševního vlastnictví na veškerý materiál, který připravujeme k použití před nebo v průběhu kurzu, včetně marketingových materiálů a poznámek z kurzu.

OBSAH KURZU

Aktuální obsah kurzu je podrobně popsán v popisu kurzu, který se může čas od času měnit. Kurz by se měl věnovat všem popsaným částem, jak je podrobně uvedeno v popisu kurzu, ale nemůžeme to zaručit. Pokud je to možné, můžeme změnit obsah kurzu na žádost registrovaných za předpokladu, že je to pro registrované přijatelné nebo pokud to lektor/ka považuje za nutné. Délka kurzů se může lišit (počet hodin nebo dnů) v závislosti na počtu registrovaných, rychlosti kurzu a schopnosti účastníků.

REGISTROVANÍ ÚČASTNÍCI A CHOVÁNÍ

Od registrovaných účastníků se očekává, že se budou v průběhu kurzu chovat profesionálně. Účastníci musí splňovat minimální požadavky stanovené v popisu kurzu. Nedodržení těchto předpokladů ovlivní naši schopnost efektivně realizovat kurz. Kurzy se mohou účastnit nezkušení, kvalifikovaní, zkušení i nadměrně kvalifikovaní, ale musí si uvědomit, že získané výhody budou omezené a že instruktoři nemohou měnit obsah a hloubku kurzu tak, aby vyhovoval těmto účastníkům, pakliže se nedohodli jinak předem. Vyhrazujeme si právo kdykoli vyloučit účastníky z kurzu (bez vrácení poplatků), pokud způsobí přerušení nebo zpoždění z výše uvedených důvodů nebo z jiných důvodů, nebo pokud jejich kvalifikace a současné zkušenosti ovlivňují naši schopnost poskytovat kurz jako původně zamýšleno. Vyhrazujeme si právo zastavit kurz (bez vrácení poplatků), pokud by se účastníci chovali nesprávně, způsobili přerušení nebo by jejich zkušenosti a kvalifikace byly takové, že nemůžeme pokračovat v poskytování kurzu, jak bylo původně zamýšleno z hlediska obsahu a hloubky. Veškeré nároky vznesené vůči nám v důsledku takových zpoždění nebo přerušení budou účtovány těm, kteří takovou situaci způsobili.

ZAKÁZANÁ SOUTĚŽ

Při rezervaci kurzu souhlasíte s tím, že účastníci nebudou žádným způsobem dodávat tento nebo podobný kurz pro přímé nebo nepřímé konkurenty Robot ICT.

ODPOVĚDNOST

ROBOT ICT NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI CHYBY ČI OPOMENUTÍ V SOUVISLOSTI S FUNKCÍ KÓDU, ZPŮSOBŮ A PŘÍKLADŮ PŘEDSTAVENÝCH BĚHEM KURZU. ROBOT ICT TAKÉ NEZARUČUJE PŘESNOST, KOMPLETNOST, VČASNOST ČI DALŠÍ MOŽNÉ VLASTNOSTI TRÉNINGOVÝCH MATERIÁLŮ.